Program studiów EDBA

Pierwszą edycję studiów „Executive Doctor of Business Administration” – EDBA uruchomiono w 2012 roku. Obecnie EDBA ma charakter studiów podyplomowych z ekonomii z elementami zarządzania dla menedżerów.

Studia EDBA są formą synergii dwóch światów kształcenia – MBA i prowadzenia badań naukowych. Po pierwsze, rozwijają wiedzę i umiejętności menedżerskie zarządzającej kadry kierowniczej. Uczą wykorzystywać teoretyczną wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów firm. Po drugie, dostarczają wiedzy umożliwiającej sformułowanie problemu badawczego i przeprowadzenia naukowej analizy wykorzystującej doświadczenia biznesowe.

Program studiów EDBA jest programem zaawansowanym, dla Menedżerów ambitnych, pełnych pasji, poszukujących wiedzy i nowych, unikalnych umiejętności. Rozwija wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko pojętego zarządzania oraz wiedzę o metodach badawczych i procesach gospodarczych.

Osoby, które ukończyły studia otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791).

Uzyskanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse w trybie eksternistycznym wymaga spełnienia warunków określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz w uchwale Rady Naukowej INE PAN Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

Główne cele programu to:

  • potwierdzić profesjonalną wiarygodność absolwentów;
  • wzmocnić umiejętności zarządzania na miarę wyzwań XXI wieku;
  • umożliwić zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia badań, napisania rozprawy doktorskiej i jej obrony.

Studenci EDBA mogą korzystać ze wsparcia naukowego ze strony pracowników Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz uczestniczyć w życiu naukowym Instytutu.

Program zakłada realizację następujących przedmiotów:

I Semestr
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych*O/F Forma zaliczeniaLiczba godzinPunkty ECTS
1Zarządzanie strategiczneWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa253
2Elementy przywództwa strategiczngoWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa253
3Doktryna jakościWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa202
4Rozwiązywanie problemów i konfliktówWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa202

Łączna liczba godzin zajęć w semestrze: 90
Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 10

* – „O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” przedmiot fakultatywny.

II Semestr
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych*O/F Forma zaliczeniaLiczba godzinPunkty ECTS
5Finanse przedsiębiorstw – nowe trendy i wyzwaniaWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa253
6Zarządzanie projektami i procesamiWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa253
7Marketing nowych mediówWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa151
8Budowanie marki osobistej w biznesieWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa151
9Struktury rynkowe gospodarki 4.0Wykład/warsztatOPraca zaliczeniowa151

Łączna liczba godzin zajęć w semestrze: 95
Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 9

* – „O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” przedmiot fakultatywny.

III Semestr
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych*O/F Forma zaliczeniaLiczba godzinPunkty ECTS
10Metodyka przygotowania pracy końcowejSeminariumOPrezentacja i praca zaliczeniowa101
11Optymalizacja w biznesieWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa202
12Ład korporacyjnyWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa101
13Praktyczne metody statystyczneWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa202
14Łańcuch wartości w Gospodarce 4.0Wykład/warsztatOPraca zaliczeniowa151
15Internet rzeczy w biznesieWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa151

Łączna liczba godzin zajęć w semestrze: 90
Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 8

* – „O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” przedmiot fakultatywny.

IV Semestr
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych*O/F Forma zaliczeniaLiczba godzinPunkty ECTS
16Prawo w biznesieWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa202
17Analiza sieciowa w biznesieWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa151
18Modele i systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczejWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa151
19Polityka ochrony konkurencji i pomocy publicznejWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa151
20Badania jakościowe w praktyceWykład/warsztatOPraca zaliczeniowa202
21Przygotowanie pracy dyplomowej**Konsultacje w trybie indywidualnymOObrona pracy4

Łączna liczba godzin zajęć w semestrze: 85
Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 11

* – „O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” przedmiot fakultatywny.

** – Praca może mieć charakter badawczy lub projektowy.

Łączna liczba godzin zajęć: 360
Łączna liczba punktów ECTS: 38

* – „O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” przedmiot fakultatywny.

Przedstawiany program może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

I - IV Semestr
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych*O/F Forma zaliczeniaLiczba godzinPunkty ECTS
1Indywidualne seminarium przedmiotoweSeminariumFObecność40

Łączna liczba godzin zajęć: 40
* – „O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” przedmiot fakultatywny.