Wykładowcy

Dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN

Dr hab., prof. INE PAN, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Zajmuje się problematyką rynku pracy i makroekonomią, w tym determinantami popytu i podaży pracy oraz wynagrodzeń. Autor i współautor publikacji poświęconych m.in. znaczeniu świadczeń rodzinnych dla podaży pracy kobiet, elastyczności popytu na pracę, znaczeniu bezrobocia długookresowego dla wynagrodzeń. Wyróżniony w konkursie prezesa NPB na najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym Bank i Kredyt w 2016 roku. Wieloletni nauczyciel akademicki, wykładał mikro i makroekonomię oraz politykę gospodarczą na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Pełnił funkcję dziekana i prorektora w Wyższej Szkole ZarządzaniaPolish Open University. W INE PAN pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych, kierownika Zakładu Gospodarki Światowej. Kierował również pracami zespołu makroekonomiczne­go przygotowującego Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie, który zawierał prognozy najważ­niejszych wskaźników makroekonomicznych oraz analizował bieżącą sytuację gospodarczą Polski. Był redaktorem naczelnym kwartalnika Studia Ekonomiczne oraz czasopisma Zarządzanie Zmianami Zeszyty Naukowe. Obecnie jest w INE PAN kierownikiem Zakładu Polityki Gospodarcze, kierownikiem studiów EDBA oraz wiceprzewodniczącym Rady Naukowej INE PAN. Pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika Ekonomista. Prywatnie miłośnik fotografii i podróży, interesuje się historią.

Dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN
Prof. dr hab. Andrzej Blikle

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea) członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Prowadzi własną firmę doradczą.

Prof. dr hab. Andrzej Blikle
Miłosz Brzeziński

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie. Jest autorem prowokujących książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in.: „Pracować i nie zwariować”,  „Biznes czyli sztuka budowania relacji”, „Życiologia”, „Jak pies z Kotem” oraz „Głaskologia”. Gościnnie pojawił się także w pozycji „Dekalog Szczęścia”, jako ekspert w zakresie porządkowania otoczenia biznesowego.

Miłosz Brzeziński
Prof. dr hab. Dorota Dobija

Profesor nauk ekonomicznych. Ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów. Dyplomowany księgowy. Trener biznesu. Coach. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Jest Kierownikiem Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Pracowała jako visiting professor w wielu uniwersytetach w USA i w Europie. Koordynator wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie ładu korporacyjnego oraz sprawozdawczości finansowej i niefinansowej.  Laureatka licznych nagród i wyróżnień naukowych. Jest autorką wielu prac z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania kapitałem intelektualnym i ładu korporacyjnego. Od 2017 pełni funkcję wice-prezydenta European Academy of Management EURAM. Członek rad nadzorczych instytucji z sektora finansowego.

Prof. dr hab. Dorota Dobija
Dr Joanna Fornalczyk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany audytor wewnętrzny. Jest absolwentką studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością Zarządzanie Strategiczne. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 roku współpracowała przy wielu projektach doradczych oraz postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, a także w wielu projektach z zakresu pomocy publicznej, realizowanych zarówno dla dawców jak i beneficjentów pomocy publicznej, między innymi w sektorach budowlanym, chemicznym, transportowym, obiektów rozrywkowych, parków naukowo–technologicznych, lotniczym. Posiada dobrą znajomość polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej z uwzględnieniem praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Joanna Fornalczyk posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z pomocą publiczną.

Dr Joanna Fornalczyk
Mgr Maciej Fornalczyk

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym. Ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z zakresu prawa antymonopolowego na King’s College London, University of London. Doświadczony konsultant w przedmiocie prawa antymonopolowego i pomocy publicznej, kierował szeregiem analiz ekonomiczno–prawnych, prowadził postępowania przed Komisją Europejską i UOKiK. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę prawa ochrony konkurencji, pomocy publicznej oraz ekonomicznych aspektów prawa antymonopolowego. Uczestniczył w projektach z zakresu praktyk dominacyjnych, porozumień rynkowych i koncentracji w takich sektorach jak: telekomunikacyjny, materiałów budowlanych, produkcji spożywczej, wielkiej syntezy chemicznej, petrochemicznym, dystrybucji nawozów i chemikaliów, usług komunalnych i lotnictwa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem usług publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem transportu), budową i zarządzaniem lotniskami, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz oceną wniosków o finansowanie z funduszy strukturalnych.

Mgr Maciej Fornalczyk
Dr Sebastian Grabowski

Absolwent  Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, doktorat Wydziału Dziennikarstwa, Informacji  i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką Otwartych Ekosystemów Informacyjnych, Otwartych Danych oraz  Interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu. Wykładowca w  Instytucie  Przeciębiorczości  na Wydziałe Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,  gdzie zajmuje się tematyką  Crowdsourcingu, jego efekty pracy dydaktycznej mogą doświadczać mieszkańcy Krakowa spacerując po „Ogrodzie dla Motylu” czy też oglądają „Mural Liberator” na Zabłociu.  Projekt te są innowatorskim połączniem pracy dydaktycznej oraz eksperymentowania w „żywej” przestrzeni społecznej Krakowa. Od kilku lat związany również  z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie gdzie jest Członek Rady Społecznej Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz z Politechniką Warszawską, Wydziałem Matematyki  i Nauk Informacyjnych gdzie zasiada w Radzie Pracodawców.

Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją idei otwartości oraz nowych technologii w miastach polskich, gdzie min. przy współpracy z samorządami  Polski  oraz Litwy w roku 2019, fundacja ustanowiła Rekord Guinnessa.  ArchitectsPL należy do Polskich prekursorów zajmujących się  tematyką Otwartych Danych i do tej pory z sukcesem rozwija platformy otwartych danych w Gdańsku i w Warszawie.

W roku 2017 wyróżniony przez Polska Izbę Informatyki i Telekomunikacji tytułem Cyfrowa Osobowość roku 2017 w Polsce.

Zawodowo od 18 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie Dyrektor  Internetu Rzeczy i Zaawansowanych Technologii Orange Polska. W ramach struktur Orange  pełnił szereg funkcji merytorycznych związanych z rozwojem branży ICT w Polsce i na Świecie, do najciekawszych należą  Dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego Orang e Polska, Dyrektor Platforma Usługowych i Middleware Orange Labs  oraz  API Transformation Leader  for Europe . Najciekawsze projekty w jakich brał udział to min:  BIHAPI www.bihapi.pl, największa Polska inicjatywa otwierająca samorządy polskie nagrodzona, nagrodą specjalną jako najlepszy projekt Smart City w 2016 roku. „Dane po warszawsku” projekt zrealizowanego z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dzięki któremu zostało udostępnionych w Warszawie ponad 230 zbiorów otwartych danych reprezentujących Miasto St. Warszawę. Twórca jednej z najbardziej popularnych nazw marketingowych „ZETAFON”

Dr Sebastian Grabowski
Dr. hab. Bartosz Grucza

Pracownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

Dr. hab. Bartosz Grucza
Dr hab. Magdalena Kachniewska

dr hab. Magdalena Kachniewska – Profesor w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Współpracy z Biznesem i Rady Programowej KGS SGH. W kadencji 2012-16 członek Senatu Uczelni i Dziekan Studium Magisterskiego.
Konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 30 obiektów hotelowych w Polsce. Propagatorka koncepcji zastosowania nowych technologii w turystyce (członek Rady Naukowej e-TravelForum, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”).
Doświadczenie menedżerskie gromadziła w instytucjach państwowych i prywatnych (w tym między innymi prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A, dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie oraz członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego 4 polskimi hotelami).
Doradca organizacji turystycznych oraz podmiotów aktywnych na gruncie ekonomii współpracy. Członek Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project – “Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities”.
Współautorka licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania w turystyce.

Dr hab. Magdalena Kachniewska
Dominik Kaznowski

Związany z branżą nowych technologii od 1998 roku. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych kilku spółek internetowych. Był pełnomocnikiem zarządu ds. produktu i marketingu w Nasza Klasa Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu i współzałożycielem Interaktywnie.com (Grupa Money.pl). W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora marketingu w Pionie Internet w Agora SA. Wcześniej związany z Grupą PZU, a w latach 2000-2002 z inkubatorem internetowym e-Katalyst SA. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z obszaru digital dla klientów z branż internet, media, lifestyle,  finanse, retail, energetyka, FMCG, telco, logistyka.

Od 2009 roku jest wykładowcą akademickim na kierunkach związanymi z nowymi mediami. Współpracował m.in. z Collegium CivitasUniwersytetem im. Adama MickiewiczaAkademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem WrocławskimAkademią Leona Koźmińskiego, WSE in. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN.

Laureat wielu nagród branżowych. W 2008 wyróżniony tytułem Człowieka Roku Polskiego Internetu.

Od 2003 do 2008 roku związany ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska najpierw jako wiceprezes, a następnie jako przewodniczący rady nadzorczej. Był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Polskich Badań Internetu. W latach 2013-2014 był przewodniczącym rady Fundacji PWN. Autor kilku książek poświęconych internetowi i nowym mediom. Autor bloga networkeddigital.com. Założyciel firmy specjalizującej się w strategiach cyfrowych – Digital We (www.digitalwe.pl).

Dominik Kaznowski
Krzysztof Manthey

Ekspert w dziedzinie komunikacji, negocjacji i rozwiązywanie konfliktów, przywództwa i zarządzania ludźmi. Doświadczony trener biznesu, coach i konsultant. Humanista, socjolog. Praktyk zarządzania i pracy z klientem.
Na przełomie milleniów związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, jako Dyrektor Sprzedaży i Regionalny Dyrektor Sprzedaży, a także Członek Zarządu w spółkach Holdingu.  Od 2004 roku pod własną marką pomaga ludziom stawać się samodzielnymi, odpowiedzialnymi, myślącymi i odważnymi liderami i specjalistami. 
Na co dzień pracuje między innymi z branżą farmaceutyczną, paliwową i logistyczną, przemysłem nowych technologii, handlem, bankami i firmami ubezpieczeniowymi, branżą medyczną, mediami i firmami reklamowymi, oraz wieloma, wieloma innymi (www.manthey.pl).
Od 2006 roku nauczyciel akademicki w warszawskim Collegium Civitas, a od 2014 roku także w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (EMBA i EDBA)..”

Krzysztof Manthey
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – kierownik Zakładu) Kierownik studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” oraz „Zarządzanie Nieruchomościami” w SGH. Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Od 2011 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.  Absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim

Tytuł profesora otrzymała w 2012 roku. Kieruje cyklem konwersatoriów “Czwartki u Ekonomistów” – otwartych debat, nagrywanych (stenogramy) i komentowanych, realizowanym od 2006 roku. Od 1998 kierownik corocznego, dwutygodniowego, polsko-niemieckiego seminarium odbywającego się w Niemczech w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho (GESW) na temat systemów gospodarczych, społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej. Przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich (2013) i VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (2007) oraz redaktor naukowy i współautor materiałów kongresowych. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). Członek Narodowej Rady Rozwoju. Specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka ponad 200 publikacji na ten temat.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
Dr hab. Natalia Potoczek, prof. INE PAN

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, socjolog. Adiunkt Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN) oraz kierownik Pracowni Analiz Procesowych i Sieciowych (INE PAN. Jako redaktor oraz recenzent pracuje na rzecz czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). Aktywnie działa na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką, biznesem i sferą publiczną. Zrealizowała klika staży naukowych w przedsiębiorstwach, uczestnicząc między innymi w projektach prowadzonych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Realizuje projekty naukowe, konsultingowe i dydaktyczne: we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; w ramach konferencji naukowej: „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów” z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN oraz z ramienia JEMI z Instytutem Badań Systemowych PAN w ramach konferencji „Nowe koncepcje modelowania procesów oraz wdrożeń zarządzania procesowego”. W pracy badawczej i konsultingowej łączy wiedzę i wieloletnie doświadczenia w dwóch nurtach badawczych: Business Process Management oraz Human Resource Management. Ostatni projekt badawczy sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki zakończyła monografią pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo, opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dr hab. Natalia Potoczek, prof. INE PAN
Prof. dr hab. Mariusz Próchniak

Ur. 19.09.1979 r. w Warszawie. W 2015 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (tytuł osiągnięcia naukowego – powiązany tematycznie cykl publikacji): Modelowanie wzrostu gospodarczego i realnej konwergencji w ujęciu teoretycznym i empirycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników instytucjonalnych. W latach 1997-2002 studiowałem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody ilościowe i systemy informacyjne (dyplom z wyróżnieniem). Pracuję w SGH od 2002 r. – początkowo jako asystent, następnie jako adiunkt, a od 2017 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Moje zainteresowania naukowe obejmują makroekonomię, a w szczególności zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym i realną konwergencją. Jestem autorem wielu artykułów, opublikowanych m.in. w czasopismach Economic Modelling, Eastern European Economics, Post-Communist Economies, Gospodarka Narodowa, Ekonomista, Bank i Kredyt. Uczestniczę obecnie w realizacji dwóch projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz jednego projektu badawczego z Narodowego Banku Polskiego. Mam duże doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć obejmujących szeroko rozumianą mikro- i makroekonomię na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych (w tym MBA).

Prof. dr hab. Mariusz Próchniak
Dr hab. Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie ekspert w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Z ramienia Banku Światowego Recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.

Dr hab. Waldemar Rogowski
Dr hab. Tomasz Szanciło

Jest wykładowcą łączącym praktykę sądowniczą z działalnością akademicką. Doktor habilitowany nauk prawnych, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wieloletni nauczyciel akademicki oraz wykładowca prawa cywilnego, prawa gospodarczego i postępowania cywilnego w uczelni wyższej, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi również szkolenia z tych dziedzin prawa dla różnego rodzaju instytucji.

Autor kilkudziesięciu publikacji prawniczych, w tym monografii „Formy prowadzenia działalności w Polsce przez podmioty zagraniczne” i „Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych” oraz komentarza do ustawy – Prawo przewozowe.

Od kilkunastu lat orzeka w sprawach gospodarczych, aktualnie jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział VII Gospodarczy.

Dr hab. Tomasz Szanciło
Dr hab Piotr Trąpczyński
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest absolwentem studiów magisterskich w City University of London (Wielka Brytania), ESCP Europe (Francja) oraz Europäische Wirtschaftshochschule (Niemcy). Współzałożyciel i członek zarządu filii Academy of International Business na region Europy Środkowo-Wschodniej. Wieloletni wykładowca programu Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a w przeszłości również Visiting Professor w takich ośrodkach, jak University of Vaasa (Finlandia), University of Bremen (Niemcy), Technical University of Hamburg (Niemcy), University of Ljubljana (Słowenia) czy SRH University Heidelberg (Niemcy).
W swojej pracy naukowej skupia się na wpływie decyzji związanych z zagraniczną ekspansją przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. Kierował krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi (m.in. finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki czy Narodową Agencję Wymiany Akademickiej). Wyniki swoich badań publikował m.in. w takich czasopismach, jak Journal of World Business, Journal of Business Research, European Management Journal czy International Business Review.
Współpracę z praktyką gospodarczą realizuje jako Dyrektor Centrum Biznesu Międzynarodowego przy Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o., wspierając polskich przedsiębiorców w planowaniu i przygotowaniu ekspansji na rynki zagraniczne i współpracując z zespołem analityków rynkowych z wielu krajów.
Dr hab Piotr Trąpczyński
Dr Sergiusz Trzeciak

Ph.D w zakresie stosunków międzynarodowych, specjalista do spraw marketingu politycznego, wizerunku publicznego i public affairs, konsultant i trener z międzynarodowym doświadczeniem. Stopień doktora uzyskał w London School of Economics and Political Science. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawo konstytucyjne porównawcze na Central European University w Budapeszcie. Stypendysta Oxford University (St. Antony’s College). Od 1997 r. pracuje jako konsultant polityczny i specjalista od marketingu politycznego. Przeszkolił licznych parlamentarzystów oraz kandydatów na posłów, senatorów oraz radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przygotowywał również strategie komunikacyjne dla partii politycznych i komitetów wyborczych. Ekspert w projektach międzynarodowych dotyczących komunikacji politycznej i wyborów, współpracujący m.in. z OBWE w zakresie budowy i rozwoju partii politycznych, organizacji pozarządowych i komunikacji politycznej w krajach Europy, Azji Centralnej i Afryki Północnej. Główny obszar jego badań to komunikacja polityczna, marketing politycznych, personal branding, analiza polityki krajowej i zagranicznej. W latach 2006-2008 Prezes Zarządu Instytutu Sobieskiego. Komentator polityczny w mediach krajowych i zagranicznych.

Dr Sergiusz Trzeciak
Dr hab. Krzysztof Tymicki

Socjolog, demograf i badacz społeczny. Specjalizuje się w metodologii badań społecznych i marketingowych zarówno w ujęciu jakościowym oraz ilościowym. Wykładowca SGH i UW. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie badań jakościowych oraz ilościowych zdobywał podczas pracy w agencjach badania rynku oraz działach badawczych międzynarodowych korporacji takich jak Unilever czy Bristol-Myers Squibb. Uczestniczył w wielu projektach „społecznych”, takich jak np. ewaluacja efektywności wdrożenia programów finansowanych z European Social Found czy badania poświęcone ocenie jakości i zadowolenia z życia mieszkańców Polski.

Dr hab. Krzysztof Tymicki
Dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN). Doktor i doktor habilitowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Założycielka i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma, pt. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), które jako nieliczne, interdyscyplinarne czasopismo o krajowym rodowodzie indeksowane jest w globalnych bazach Scopus i Web of Science. Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę “Cognitione”, w ramach której powołała międzynarodowy think tank – Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS), które zrzesza obecnie 24 ekspertów z 15 krajów. Członek Zarządu i Ekspert LAS. Laboratorium dedykowane jest analizie problemów zarządczych i biznesowych z perspektywy sieci relacji i występujących współzależności.
Autorka prac z zakresu analizy sieci organizaycjnej, zarządzania wiedzą, modeli biznesu, czy zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Norwegii. Kierownik projektu SONATA, Narodowego Centrum Nauki oraz badacz 7 RP UE w międzynarodowym projekcie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP). Od 2001 roku związana z konferencją z serii Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, pt. Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu, a od roku 2019 jej COnference Director. Redaktor naukowy ponad 30 monografii, w tym pokonferencyjnych. Członek Rad Naukowych międzynarodowych konferencji (np. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability; European Conference on Innovation and Entrepreneurship; European Conference on Knowledge Management). Recenzent w międzynarodowych czasopismach (Scopus, Web of Science). Beneficjentka pierwszej nagrody za monografię, pt. Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstw (Ch&Beck, Warszawa) w konkursie PAN, KOiZ (2010) oraz beneficjenta w programie Doskonała Nauka (Ministerstwa Edukacji i Nauki), za książkę Organizational Network Analysis: Auditing Intangible Resources. New York, London: Taylor & Francis Group, która ukazała się w 2020 roku.
Strony:
• Sylwetka: https://inepan.pl/dr-hab–prof-ine-pan-anna-ujwary-gil/
• Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS): https://fundacjacognitione.org/pl/laboratorium-analiz-sieciowych
• Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI): https://jemi.edu.pl/
• Konferencja Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, pt. Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu: https://konferencja.jemi.edu.pl/pl/
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anna-ujwary-gil-68546134/

Dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN
prof. dr hab. Bartosz Witkowski

Pracownik Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zastosowaniu metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i innych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych panelowych. Wieloletni dydaktyk (SGH, PW, PAN), wykładał m.in. Ekonometrię stosowanąBadania operacyjneRozkłady szkodowościAnalizę danych w STATAMikroekonometrię, Analizę szeregów czasowych, Modelowanie Ekonometryczne. Autor i współautor blisko 60 publikacji naukowych, w tym na temat szkód w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych i ekonometrii panelowej. Prowadził szkolenia i brał udział w projektach na zlecenie wielu firm i organizacji, w tym Narodowego Banku Polskiego, Banku Światowego, Poczty Polskiej, PZU, UFG, ministerstw i banków komercyjnych. Prywatnie miłośnik podróży i rozwiązywania łamigłówek, mąż jednej żony i ojciec trójki dzieci.

prof. dr hab. Bartosz Witkowski